Skip to main content

DISCLAIMER

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website, bereikbaar via: 'cmb-stein.nl' en 'cmbstein.nl'.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel Communiceren Met Burgers (hierna te noemen: ‘CMB) met betrekking tot de totstandkoming van deze website zorgvuldigheid in acht neemt, kan CMB niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud hiervan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. CMB sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, onvolledigheden, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of conceptdocumenten, virussen op de website of server of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

In de teksten op de website, inclusief de door CMB op de website aangeboden conceptdocumenten, kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling. De aanpassingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit.

Op de website van CMB zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (‘like’, ‘share’ of ‘tweet’) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Daarnaast kan deze website ook links bevatten naar andere websites of bestanden van derde partijen. Voorts kunnen websites van derde partijen links bevatten naar deze website. Dit soort links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met, goedkeuring, dan wel bekrachtiging door CMB. CMB houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of bestanden van derde partijen waarnaar wordt verwezen of die gekoppeld zijn, evenmin voor websites die verwijzen naar deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten op door CMB geplaatste teksten, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal en andere afbeeldingen op deze website berusten bij CMB en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in, bij of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de CMB. Daarbij is altijd bronvermelding vereist.

Voor de teksten, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal en andere afbeeldingen op deze website mag u dus geen gebruik van maken, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van CMB daartoe is verleend.

CMB behoudt zich het op het logo rustende auteursrecht voor. CMB geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden.

Op sommige publicaties rust geen auteursrecht, zoals wet- en regelgeving en publicaties van overheidsorganen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de teksten of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en kunnen inbreuk maken op wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). CMB behoudt zich het recht voor u toestemming te ontzeggen de informatie op de website (verder) te gebruiken.

Privacy

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is het raadzaam de AVG - privacy verklaring van CMB door te lezen.

Vragen & contact

Heeft u twijfels over de rechten op de door CMB aangeboden informatie, wilt u de informatie nog verder gebruiken, zoals doorleveren aan derden, commercieel verwerken of heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan komt de afdeling Communicatie van CMB graag met u in contact via 'Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.’ onder vermelding van het onderwerp ‘navraag disclaimer website’.