Skip to main content

Schriftelijke raadsvragen bedrijfswagenpark gemeente Stein

De gemeente Stein is voornemens om de samenwerking met de gemeente Beek aan te gaan betreffende de aanschaf van een nieuw bedrijfswagenpark. Daarbij neigt de gemeente vooralsnog naar brandstofmotoren. Zij laat de voordelen van elektrisch rijden wegvallen tegen de nadelen. Reden voor CMB om hierover schriftelijke raadsvragen in te dienen. Deze treft u hieronder aan. Wij staan voor een zo duurzaam mogelijk wagenpark en pleiten daarom voor zoveel mogelijk elektrische auto’s. De overheid heeft een voorbeeldfunctie in dit proces.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(Ex art. 155 lid 1 Gemeentewet jo. art. 42 Reglement van Orde)

Geacht college,

Op de agenda van de beeldvormende vergadering van 31 maart jongstleden stond het punt “investeringsbudget bedrijfsbussen” en alhoewel dit punt de vastgestelde agenda niet heeft bereikt, kwam het zijdelings toch aan de orde in de beeldvormende vergadering. Ook was er aandacht voor dit item in De Limburger van 1 april jongstleden. Wij hebben dientengevolge voorafgaand aan het uiteindelijke raadsvoorstel een aantal vragen.

Daarbij willen we vooropstellen dat we de samenwerking met Beek in deze toejuichen. Ook al is de besluitvorming in Beek op dit moment de vertragende factor, het beoogde inkoopvoordeel moeten we niet laten liggen. Deze vertraging biedt nu echter mogelijk kansen op het gebied van duurzaamheid/vergroening.

De keuze van het college is in principe gevallen op “normale brandstof modellen”. De wethouder gaf, in de betreffende vergadering, een aantal redenen om nu nog niet op schone brandstof over te stappen. Enerzijds zijn daar de kosten waarbij de wethouder aangaf dat fossiele brandstof modellen de helft kosten van elektrische modellen (500K versus een kleine 1000K). Daarnaast speelt de actieradius een rol, die is circa 330 km en neemt af als er zware aanhangers getrokken moeten worden. De trekkracht van elektrische bedrijfsauto’s kan daarmee ook separaat als nadeel genoemd worden. Vanwege deze nadelen wil de wethouder naar eigen zeggen “tijd kopen” en de ontwikkelingen op de elektrische automarkt afwachten.

Wij hebben de volgende vragen.

 1. Kan het aangegeven grote prijsverschil tussen brandstof en elektrische bedrijfsauto’s geconcretiseerd worden? Elektrische auto’s zijn duurder maar we betwijfelen de genoemde factor 2.
 2. De aanschaf van elektrische auto’s is duurder dan brandstof auto’s, echter het gebruik ervan is goedkoper. We denken dan aan goedkopere brandstof, elektra versus diesel, lagere onderhoudskosten en lagere motorrijtuigenbelasting. Dit zou nog versterkt kunnen worden als we de benodigde elektra zelf middels zonnepanelen gaan opwekken. Mogelijke voordelen zijn ook een langere garantietermijn (ook op het accupakket). Klopt dit en is hiermee rekening gehouden in uw berekeningen?
 3. De bedrijfsauto’s zullen nagenoeg alleen kilometers in groot Stein rijden. Is dan de actieradius niet voldoende? Aan welke dagelijkse kilometrages mogen we per bedrijf bus gemiddeld denken?
 4. Volgens onze info komen de gebruikers van de bedrijfsauto’s (met die auto’s) tijdens de middagpauze meestal naar het voormalige Vivaldi-pand. Klopt dit? Zo ja, dan kan daar ook opgeladen worden.
 5. Is het nadeel van de trekkracht niet weg te nemen door bijvoorbeeld 80% van de bedrijfsbussen elektrisch te maken en voor het zware werk terug te vallen op 20% conventionele middelen?
 6. In verschillende gemeentes bestaan er zelfs subsidieregelingen voor bedrijven. Zo kan er in de gemeente Amsterdam voor maximaal €40.000 subsidie aangevraagd worden per aangeschafte nieuwe elektrische bestelauto of vrachtwagen. Staat het voornemen van de gemeenten Stein en Beek hier niet haaks op?
 7. Elektrische bedrijfswagens vallen daarnaast onder de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Hiermee kunnen tot maximaal 75% va de investeringskosten afgeschreven worden. Is het zo dat deze regelingen alleen interessant en bestemd zijn voor het bedrijfsleven en niet voor gemeenten. Klopt dit?
 8. Voor emissieloze bedrijfsauto’s bestaan er duurzaamheidspremies en SEBA-subsidie. Gelden deze mogelijk ook voor gemeenten?
 9. Wij zijn van mening dat we op het gebied van duurzaamheid/vergroening vooral moeten kijken wat wel zou kunnen in plaats van kijken wat niet kan. Liever 1 elektrische bedrijfsauto dan helemaal geen, maar hoe meer hoe beter. Hoe denkt het college daarover?
 10. Is gefaseerd investeren wellicht een optie? Bijvoorbeeld nu alleen de oudste en slechtste en later de andere. Dit om zo te anticiperen op de snelle technologische ontwikkelingen op dit gebied.
 11. En onze belangrijkste vraag is wellicht de volgende. We zijn met zijn allen onze aardbol aan het uitputten. Het is dus logischerwijs CO2 uitstoot verminderen wat de klok slaat. Schone energie, harde deadlines om klimaatneutraal te worden, van het gas af, milieuzones in steden enzovoort. De bevolking krijgt een hele uitdaging om het tij proberen te keren. Bent u niet met ons eens dat de diverse overheden daar een voorbeeldrol in moeten nemen?

Indien u behoefte heeft aan voorbeelden van mogelijk geschikte bedrijfsauto’s dan zijn wij bereid daarnaar te kijken en u voorbeelden te noemen. In het kader van aanbesteding is het wellicht verstandig om ze niet nu al op voorhand te benoemen.

Elektrisch rijden is het rijden van de toekomst. Natuurlijk zijn er nadelen maar die verdwijnen met rasse schreden. Laten wij onze voorbeeldrol naar een schone toekomst voortvarend oppakken.

Hoogachtend,

Namens de fractie CMB
Willem Thewissen
Jean de Vries

Meer in deze categorie