Skip to main content

Basisschool de Poolster gaat definitief dicht

CMB heeft middels onderstaande brief haar teleurstelling aan de gemeenteraad en het college van B&W geuit inzake het sluiten van Basisschool “de Poolster” nabij het Maaslandcentrum Elsloo

Geachte raad, geacht college,

Met deze brief spreken wij onze grote teleurstelling uit over de wijze waarop het college, samen met het schoolbestuur Kindante en de coalitiepartijen DOS-CDA-SB en VVD, de toekomstige huisvesting van de scholen binnen de kern Elsloo vorm willen geven.

Bij herhaling – maar helaas tevergeefs – hebben wij als CMB in de raad gepleit om de St. Augustinusschool aan de Mgr. Darbergstraat te onttrekken aan het onderwijs, omdat op deze gronden unieke mogelijkheden zijn om invulling te geven aan de (noodzakelijke) behoefte voor zorgwoningen. Het ontstane tekort voor onze ouderen kan daarmee effectief en daadwerkelijk worden teruggedrongen.

Wij, alsook met ons vele inwoners, hebben nooit begrepen waarom de gemeente nu de voor onze kinderen meest veilige, bereikbare en ideaal gelegen school “de Poolster “ (bij het Maaslandcentrum) wil gaan onttrekken aan het onderwijs. En de keuze gemaakt is om de de St. Augustinusschool (hoek Mgr. Darbergstraat/Charles de Gavrestraat) voor de toekomst te bestemmen als toekomstige onderwijsvoorziening.

Regeren is vooruitzien.

Het behouden van de St. Augustinusschool is naar onze mening een historische vergissing en levert nu al veel parkeerproblemen op in de directe omgeving . Dagelijks zijn er verkeersonveilige situaties en deze zullen alleen nog maar gaan toenemen met ingang van het nieuwe schooljaar. Aangezien veel meer kinderen noodgedwongen gebruik moeten gaan maken van deze school.

Zeker nu de gemeente nabij het Maaslandcentrum een nieuwe binnensportvoorziening wil gaan realiseren ter vervanging van de te slopen gymzaal aan de Mgr. Darbergstraat en de sportzaal aan de Joh. Riviusstraat, zouden deze laatste locaties vervolgens goed ingezet kunnen worden op huisvesting voor jongeren. Waar ook grote vraag naar is, zoals blijkt uit diverse relevante onderzoeken.

Het zou voor de hand gelegen hebben om rondom het Maaslandcentrum onderwijs en sport te centraliseren zodat de gemeente aan de Mgr Darbergstraat unieke mogelijkheden had om op korte termijn snel stappen te kunnen zetten rondom te realiseren van zorgwoningbouw voor onze ouderen. En met de sloop van de gymzaal aldaar kon men tevens de bestaande parkeerproblematiek in de omgeving van de Mgr. Darbergstraat verbeteren. Een combinatie van factoren die naar onze mening een groter gemeentelijk belang diende..

Als CMB hebben wij afgelopen raadsvergadering een uiterste poging gedaan door een motie in te dienen om het tij -tijdig- te keren waarbij we nogmaals uitdrukkelijk hebben aangedrongen op een heroverweging om “de Poolster” in stand te houden als toekomstige onderwijslocatie.
In deze raadsvergadering hebben de overige fracties aangedrongen onze motie te behandelen in combinatie met de te houden woonconferentie op 4 maart a.s.

Maar wat schets onze grote verbazing?
Direct na de bewuste raadsvergadering verscheen van het college een Raadsinformatiebrief en een artikel in “de Limburger” waaruit ons duidelijk werd dat die heroverweging helemaal niet meer aan de orde is omdat men de “de Poolster” in augustus gaat onttrekken aan het onderwijs. Opnieuw een bewijs dat het ontbreekt aan constructief overleg bij de coalitiepartijen DOS-CDA -SB en VVD.

Namens de CMB fractie,
Jack Meijers
Chantal Meijers
Ingrid van Es

Meer in deze categorie