Skip to main content

Herbestemming Elckerlyc Elsloo

CMB uit felle kritiek op de gemeentelijke communicatie rondom herbestemming Jenaplanschool Elckerlyc

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (EX ARTIKEL 155 1E LID GEMEENTEWET EN ARTIKEL 42 REGLEMENT VAN ORDE)

Onderwerp: communicatie inzake herbestemming voormalig schoolgebouw Elckerlyc

Elsloo, 23 mei 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,

Ondergetekende stelt de volgende schriftelijke vragen aan het college:

Geacht college,

Middels een RIB van 30-6-2017 heeft uw college ons als raad medegedeeld dat de gemeente, als
eigenaar van het gebouw, akkoord is gegaan met een haalbaarheidsonderzoek door Maaskant
Wonen. Dit met als doel het onderzoeken van een mogelijke bestemming van de Elckerlyc locatie en
om nadere invulling te geven aan de door de raad op 1-12-2016 vastgestelde lokale woonvisie 2016.
Op 23-1-2019 hebben we een RIB ontvangen waaruit afgeleid kan worden dat er al ver gevorderde
plannen zijn om een experiment te gaan starten.

De gemeente is voornemens de school in eigendom over te dragen aan Zaam Wonen welke samen
met Housing/Levanto de exploitatie gaat voeren. Dit experiment met Housing/Levanto houdt in dat
in het gebouw 10 tijdelijke betaalbare woonvoorzieningen voor specifieke doelgroepen gerealiseerd
worden. Hierbij wonen zorgvragers en zorgdragers in elkaars naaste nabijheid waardoor men elkaar
van dienst kan zijn. Men gaat hierbij uit van een minimale exploitatieduur van 15 jaar. Ook van de
gemeente wordt verwacht dat men een behoorlijke bijdrage gaat leveren aan dit pilotproject.

Aanvankelijk zouden wij in maart j.l. nadere informatie kunnen verkrijgen inzake de plannen en
kosten. Dit is niet gebeurd. Daarom vragen wij u alsnog om een gedegen overzicht van de netto
kosten van de bijdrage die wij als gemeente gaan bijdragen aan dit project.

We mogen zoals gezegd aannemen dat de plannen vergevorderd zijn. Met het oog daarop bevreemd
het ons dat er tot op heden nog geen enkel overleg gevoerd is met de omwonenden. Hun draagvlak
voor de herbestemming van het gebouw is immers van cruciaal belang. Zeker als die herbestemming
zou afwijken van de voormalige situatie welke niet tot problemen heeft geleid.

Wij dringen er dan ook met de groots mogelijke spoed op aan dat de gemeente, als mede
initiatiefnemer en gebouweigenaar, de voorgenomen plannen in een informatiebijeenkomst voor de
omwonenden, bespreekbaar maakt.

In afwachting van nader bericht verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,

Namens fractie CMB,

J.J.J.Ch. Meijers
Raadslid

Meer in deze categorie