Skip to main content

Schriftelijke raadsvragen herinrichting Jurgensstraat Elsloo

CMB stelt schriftelijke raadsvragen over de herinrichting van de Jurgensstraat in Elsloo en pleit voor een vervanging van de huidige riolering en de aldaar gerealiseerde bomen.  Onze inbreng leest u hieronder:

Toelichting:

In de begroting van de gemeente Stein jaar 2021 staat als investering opgenomen ‘herinrichting Jurgensstraat’. Een goede zaak. Als wij kijken naar het geraamde budget zien wij een bedrag van € 1.000.000,–  opgenomen om de reconstructie uit te voeren  en daarnaast een bedrag ad € 400.000,– t b v het afkoppelen van de riolering. Niet geheel duidelijk overigens is ons wat met het afkoppelen van de riolering bedoeld wordt.

Via ‘bewonersbrief met bijlagen’ van 21 januari 2021 vernemen wij als fractie de resultaten van een plaatsgevonden enquete, het voorlopig ontwerp, informatie over werkzaamheden nutsbedrijven (29 maart 2021 tot ongeveer oktober 2021) en planning van de werkzaamheden (start met renovatie vanaf de Bandkeramiekersstraat na de bouwvak).

Bij de reconstructie van de Stationstraat, waarnaar u in de toelichting in de ‘bewonersbrief’ verwijst, was er naar onze mening sprake van een algehele vernieuwing van de riolering. Uit de ter beschikking staande stukken menen wij te moeten afleiden dat bij de reconstructie van de Jurgensstraat er geen sprake zal zijn van aanpassing dan wel vernieuwing van het huidige rioolstelsel. Wat wij denken dat voorkomen moet worden is, dat bij geen aanpassing/vernieuwing van de riolering er binnen een aantal jaren extra, overbodige en hoge kosten aan de orde komen, immers het huidige is, voor zover ons bekend, een oud rioleringsstelsel dat ongetwijfeld aanpassing dan wel vernieuwing behoeft. We zijn van mening dat het een gemiste (financiële) kans is indien de komende grootschalige renovatie zonder aanpassing/vernieuwing van het huidige rioleringsstelsel gaat plaatsvinden.

Uit het ‘voorlopig ontwerp overzichtstekening’ en de toelichting ontwerp (bijlagen bij de bewonersbrief) leiden we eveneens af dat er met betrekking tot het onderwerp groenstructuur sprake is van uitdunnen van het aantal oude bomen dan wel deze te vervangen door kleinere soorten. Wij zien dat door de toenemende vergrijzing van onze samenleving steeds meer mensen zich moeten gaan verplaatsen met een rollator. In dit kader zien wij dat bij herhaling behoorlijke trottoir aanpassingen gedaan moeten worden, zeker waar men bomen in de directe omgeving van trottoirs heeft staan. Het aantal op te ruimen oude bomen is 21, het aantal te handhaven oude bomen is 54 en het aantal nieuwe bomen is 8. Door het handhaven van de oude bomen is de kans groot dat het probleem van de ongewenste wortelopdruk (tegels op troittoirs komen scheef te liggen) zich zal blijven voordoen met extra en te voorkomen kosten van dien. Tevens achten wij de bestaande bomenrijen te weus en een te verengend beeld weer te geven (zie Mergelakker, meer ‘ruimte en transparantie’). Tevens werden de huidige bomen geplant in een tijdperk dat er zeker minder aandacht was voor een geschikte en passende boom in het totale straatbeeld. Er is anno 2021 meer expertise, kunde, afweging en professionalisme bij het kiezen voor een ‘juiste boom’. Er zal door het vervaardigen van een geheel nieuwe laan  een rustiger en evenwichtiger straatbeeld ontstaan, voor de buurt alsook voor de bezoekers van de straat.

Ook uit het ‘voorlopig ontwerp overzichtstekening’ en de toelichting ontwerp leiden wij af dat er met betrekking tot het onderwerp parkeren een forse toename is van het aantal parkeerplaatsen, van 77 naar 92. Een prima zaak, aangezien het huidige parkeerprobleem een ongeordend beeld geeft en vaak leidt tot ongewenste ontwikkelingen en onrust onder de bewoners en bezoekers.

Raadsvragen:

Wij stellen u de onderstaande vragen:

  1. Wordt er wel/niet een nieuw rioleringsstelsel aangebracht bij de herinrichting van de Jurgensstraat Elsloo ?
  2. Indien niet, wanneer is het primaire en huidige rioleringsstelsel in de Jurgenstraat aangelegd en wanneer hebben er mogelijke recentere aanpassingen/verbeteringen aan het stelsel plaatsgevonden ?
  3. Hoe hoog zijn de kosten van de herinrichting van de Jurgensstraat Elsloo inclusief vervanging van het rioleringsstelsel en hoe hoog zijn deze zonder vervanging ?
  4. Wat wordt bedoeld met het afkoppelen van de riolering en wordt het genoemde bedrag ad € 400.000,– ‘meegenomen’ in de herinrichting van de Jurgensstraat ?
  5. Wij vragen u de zover door u overwogen en geplande groenstructuur te heroverwegen en ons voorstel om alle oude bomen, met redenen als hiervoor genoemd, te rooien en te vervangen voor 54 + 8 = 62 nieuwe bomen in de lijn van meer onderhoudsvriendelijker, toekomstbestendiger, veiliger voor de minder mobiele gebruikers in de straat en beter passend bij het straatbeeld anno jaar 2021.

Namens de fractie CMB en met vriendelijke groet,

Chantal Meijers, raadslid
Ingrid van Es, raadslid
Jack Meijers, raadslid

Meer in deze categorie