Skip to main content

Raadsvragen reconstructie Stationsstraat in Elsloo

Naar aanleiding van signalen vanuit omwonenden en eigen waarnemingen ter plaatse, stelt CMB schriftelijke raadsvragen over de resultaten van de reconstructie Stationsstraat in Elsloo. Deze treft u hieronder aan;

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde)

 

Aan:                    De voorzitter van de gemeenteraad van Stein

Onderwerp:    Reconstructie Stationsstraat Elsloo

Naar aanleiding van de reconstructie van de Stationsstraat in Elsloo hebben wij als fractie CMB nog een aantal vragen aan het college.

  1. Is het college zich bewust van het feit dat er aan de oneven kant een groot aantal brandkranen in de parkeervakken gelegen zijn? De parkeervakken zijn nagenoeg continue in gebruik waardoor de brandkranen “niet bereikbaar” zijn. Bent u het met ons eens dat dit bij een eventuele calamiteit gevaarlijke situaties kan opleveren? Of is er bewust gekozen om de brandkranen in de parkeervakken te plaatsen? Wij van CMB zijn van mening dat brandkranen altijd bereikbaar moeten zijn.

   Wij zien dat verkeersdeelnemers nog steeds gebruik van de stoep maken om elkaar te kunnen passeren. Op bepaalde plekken zijn de lantaarns teruggezet richting woningen waardoor de mogelijkheid om over de stoep te rijden ook “beter gefaciliteerd” wordt.

  2. Is dit een bewuste keuze? De lantaarnpalen zijn niet afwisselend teruggeplaatst waardoor er delen van de Stationsstraat in de avond minder verlicht zijn. Dit vinden wij zorgwekkend voor de veiligheid van de voetganger. Deelt het college hierin onze mening?

  3. We zien en horen dat er nog stelselmatig, en zeker in de wat latere uren, veel te hard wordt gereden op de Stationsstraat. Er is gekozen voor snelheidsremmende maatregelen, maar als CMB vragen wij ons af of deze maatregelen wel voor het gewenste resultaat zorgen. Hoe denkt het college hierover?

  4. Het valt ons op dat binnen de gemeente Stein verschillend wordt omgegaan met reconstructies. Waarom is er bij de Stationsstraat afgeweken van de wegprofielen zoals deze bijvoorbeeld op het Mergelakker of in de Heirstraat zijn gebruikt? Hier is namelijk wel gekozen voor verhoogde trottoirbanden.

  5. Doordat er geen verschil in hoogte is tussen parkeervak en trottoir, wordt het parkeren buiten het parkeervak “gefaciliteerd”. Met als gevolg dat de ruimte voor de voetganger beperkt wordt. Waarom is hiervoor gekozen?

  6. Op bepaalde dagen en tijdstippen mag er aan de kant van “Baggiezz” niet geparkeerd worden in verband met laden en lossen. De vrachtauto die “het Kruidvat” voorziet van voorraden moet met regelmaat op straat parkeren omdat men het parkeerverbod stelselmatig negeert.Wij vragen wij ons af of het college op de hoogte is van het feit dat dit parkeerverbod structureel wordt overtreden? Bent u het met ons eens dat dit gevaarlijke situaties oplevert voor de diverse verkeersdeelnemers?

  7. Ter hoogte van het Kruidvat is er een voetgangersoversteekplaats gerealiseerd. Deze ligt vrij dicht op de parkeervakken waardoor het zicht op voetgangers ontbreekt als er hogere voertuigen geparkeerd staan. Dit kan leiden tot onveilige situaties. Hoe denkt het college hierover?

  8. Tijdens de reconstructie is er met omwonenden afgesproken dat er een evaluatie ging plaatsvinden zodra de reconstructie klaar was. Heeft deze evaluatie al plaatsgevonden? Zo ja, kunt u ons aangeven wat in het algemeen de reacties waren? Zo nee, wanneer zal deze evaluatie gaan plaatsvinden?

   De gemeente heeft destijds, met het oog op de reconstructie werkzaamheden, het achterliggende weiland gepacht voor 5 jaar. De reconstructie is nu gereed.

  9. Wat gaat nu de bestemming van dit weiland worden?

Namens de fractie CMB en met vriendelijke groet,

Chantal Meijers
Ingrid van Es

Meer in deze categorie