Skip to main content

Blauwe zone winkelcentrum Stein

Naar aanleiding van de door CMB gestelde raadsvragen 12 juni jl. zijn er aanvullende raadsvragen gesteld omtrent de beantwoording van het college over het instellen van een algehele blauwe zone bij het winkelcentrum in Stein. CMB pleit voor het afzien van een algehele blauwe zone rondom het winkelcentrum in Stein.

Stein, 14 augustus 2019

Schriftelijke raadsvragen (ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,

Ondergetekenden stellen de volgende schriftelijke vragen aan het college.

We danken u voor uw schrijven van 12 juli 2019 met daarin antwoorden op onze raadsvragen van 12 juni 2019. Mede als gevolg van deze beantwoording zijn bij ons nieuwe vragen, gezichtspunten en bezorgdheid gerezen. Hieronder treft u deze aan.

  1. U geeft bij punt 1 aan dat als de parkeerdruk alleen op de piekmomenten (vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur) gemeten wordt, de druk boven de 80% komt. Uit het rapport blijkt dat er dan desondanks nog steeds ruimte is om te parkeren tenzij men de auto “bij de supermarkt binnen wil parkeren”. De loopafstand wordt dan wel iets groter. Dient die, niet onoverkomelijke, situatie op die piekmomenten daadwerkelijk te leiden tot drastische maatregelen als een algehele blauwe zone?
  2. U geeft bij punt 2 aan dat de door ons vermelde tussenoplossing, te weten: een gedeeltelijke blauwe zone in het winkelgebied zonder bewoning, de parkeerdruk in andere gebieden verergert. Bent u het met ons eens dat een algehele blauwe zone de parkeerdruk in de woonwijken rondom het winkelcentrum dan ook zal verergeren waardoor het piekuur probleem met alle gevolgen van dien (verder voerend dan alleen parkeerproblematiek) verlegd wordt naar die woonwijken en wel ook buiten de piekuren van maandag tot en met zaterdag?
  3. Bij punt 7 geeft u aan dat de Valderstraat en Heerstraat Centrum niet in het blauwe zone gebied betrokken worden omdat daar geen parkeerdruk is. Bent u het met ons eens dat, als onverhoopt wordt overgegaan tot die algehele blauwe zone, op die beide plekken wel een parkeerprobleem gaat ontstaan (doordat het aantrekkelijk is om hier de auto’s te parkeren) waardoor de hier gevestigde ondernemers schade berokkend wordt?
  4. Uw intentie is natuurlijk goed, dat staat buiten kijf. Het winkelcentrum moet aantrekkelijker worden zodat alle ruimte verhuurd kan worden en de omzet cijfers stijgen. Wellicht zijn er ondernemers die erop gokken dat de algehele blauwe zone een middel hiertoe is. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de ondernemers die deze maatregel als zodanig beschouwen, beseffen dat de geplande blauwe zone niet hét tovermiddel is om huidige huurders te verleiden tot het verlengen van de huurcontracten dan wel nieuwe potentiele huurders over de streep te trekken ruimte te gaan exploiteren. We kunnen ons wel voorstellen dat bepaalde ondernemers hun hart vasthouden. Bent u het met ons eens dat “kort parkeerders” ook “kort kopers” zijn en door parkeertijdgebrek niet uitgebreid gebruik kunnen/willen gaan maken van de faciliteiten die ons winkelcentrum biedt (te denken valt onder andere aan eetgelegenheden, kapsalons, nagelverzorging, lekker uitgebreid winkelen in meerdere shops etc.)? Bent u, net als wij, niet bevreesd dat deze kopers een deurtje verder gaan (bijvoorbeeld Makado) om hun geld te laten rollen, waardoor de algehele blauwe zone ook averechts werkt voor de ondernemers (naast de problematiek die het betekent voor de bewoners)?
  5. Wij zijn blij dat de bezwaartermijn er is en dat er een aparte bijeenkomst is voor de bezwaarmakers. Hun bezwaren zullen duidelijk zijn, zijn eerder al genoemd en wat ons betreft nog steeds vigerend. De aangekondigde heroverweging van onderwerpen naar aanleiding van die bijeenkomst klinkt goed. Er zullen ook een groot aantal minder mondige burgers zijn die daardoor geen bezwaar hebben ingediend. Kunt u het met ons eens zijn dat de oudere medemensen in het bejaardenhuis en in de aanleunflats bezorgd zijn dat een en ander ook ten koste gaat van de kwantiteit van hun bezoek door familie, vrienden en bekenden?
  6. We hebben vele contacten met onze burgers gehad in dit verband en zijn geen enkele voorstander van de algehele blauwe zone tegen gekomen. Er is geen tot weinig draagvlak voor deze wel zeer ingrijpende verkeersmaatregel. Ook het gemis van een  goed onderbouwde argumentatie (bijvoorbeeld een marktonderzoek naar het effect van een en ander op kopersgedrag) voor dit beleidsvoornemen rechtvaardigt in dat kader een herbezinning. Kunt u zich voorstellen dat wij als volksvertegenwoordigers van mening zijn dat de plannenmakerij dienaangaande in de raad behandeld zou moeten worden ondanks het feit dat het college van B en W dit soort besluiten eigenhandig kan/mag doorvoeren?

Tot slot willen wij u onze opvatting niet onthouden: wij willen het college gezien het bovenstaande (inclusief deel 1) in overweging geven af te zien van het instellen van een  algehele blauwe zone rondom het winkelcentrum.

Tot zover onze vragen en opvattingen.

In afwachting van uw antwoord met dank en vriendelijke groet,

Fractie CMB Stein, burgerlid Nico Snackers

Fractie CMB Stein, raadslid Willem Thewissen