Skip to main content

Verkeersveiligheid rondom scholen Elsloo

Schriftelijke vragen

(Conform ex art 155 1elid GW en art 39 R v O)

Elsloo   31-8-2017

Aan het College van Ben W te Stein.

Onderwerp: Verkeersveiligheid.

Geacht college,

Middels dit schrijven vraag ik uw aandacht voor de verkeerssituatie rondom de scholen in Elsloo.

Deze week zijn de scholen begonnen en door de keuze van een onderbouw, middenbouw en bovenbouw zijn er aanzienlijk meer verkeersbewegingen gekomen dan in het verleden.

Zowel uit signalen van de ouders alsook eigen waarnemingen ter plaatse heb ik ervaren dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie welke het rechtvaardigt dat deze op korte termijn verkeersveiliger wordt.

Ik dring er op aan met spoed een verkeerskundige naar de huidige situatie te laten kijken.

Zo blijkt dat er in de Burg Maenenstraat sprake is van toenemende vervoersbewegingen omdat ouders naar meerdere scholen moeten gaan voor hun kinderen te brengen.

Het zou zeker geen overbodige luxe zijn als in de buurt van het MLC een zebrapad zou worden aangelegd zoals dat onlangs gebeurd is bij de Triviant in Stein zodat er sprake is van een veiligere oversteek.

Ook blijkt dat de parkeerplaats bij de Augustinusschool in de Monseigneur D’arbergstraat al voor 8 uur vol staat met auto’s van buurtbewoners, medewerkster van de school en het zorgcentrum waardoor er nauwelijks parkeergelegenheid is voor de ouders die hun kinderen naar school moeten brengen.

Omdat ouders geen parkeerplek kunnen vinden ontstaat er een chaotische verkeerssituatie aldaar en bied het zebrapad wat nu voor de Augustinusschool ligt zeker onvoldoende garantie voor een veilige oversteek.

Vooruitlopend op definitieve maatregelen zou het wenselijk zijn als de medewerkers van de school en het zorgcentrum hun auto zouden plaatsen bij het maaslandcentrum, omdat aldaar voldoende parkeerplaatsen voorhanden zijn zodat er ruimte ontstaat voor de ouders om hun kinderen op een verkeersveiligere wijze naar school te brengen. parkeren.

Gelet op de huidige verkeersonveilige situatie dring ik er bij Uw college op aan met spoed passende maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid ten goede komen.

Indien nodig ben ik gaarne bereid om dit met enig beeldmateriaal toe te lichten.

Vertrouwende op een spoedig bericht uwerzijds verblijf ik met vriendelijke groeten,

Chantal Meijers CMB