Skip to main content

Reconstructie Stationsstraat Elsloo

CMB stelt raadsvragen n.a.v. verbazing bij omwonenden over de inrichting werkterrein weiland
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde)
Onderwerp: reconstructie Stationsstraat Elsloo

Elsloo, 23 mei 2019

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Geacht college,

In het kader van de reconstructie van de Stationstraat hebben wij en meerdere
omwonenden via de pers vernomen dat door het college van B en W een huur c.q.
huur-koopovereenkomst gesloten is voor een perceel van de familie Pijpers. Het betreft het
perceel gelegen tussen de Jurgenstraat en de Stationsstraat. Een en ander.

Dit is kennelijk gebeurd om dit nu nog bestaande weiland binnen afzienbare tijd te gaan
gebruiken als werkterrein voor de onderneming welke de opdracht gaat verkrijgen om de
reconstructiewerkzaamheden te gaan uitvoeren.

Het zou zeker geen overbodige luxe zijn geweest dat, zowel de raad en zeker ook de direct
omwonenden, op een correcte wijze in kennis waren gesteld van deze beslissing. Correcte
communicatie zou teleurstellingen achteraf hebben kunnen voorkomen.

Blijkbaar is de overeenkomst al gesloten. Wij zouden alsnog graag willen weten wanneer dat
gebeurd is. Ook willen we weten welk type overeenkomst er gesloten is tussen de gemeente
en de eigenaren. Verder verzoeken we het college deze overeenkomst ter inzage te leggen.
Als fractie kunnen we ons dan een goed oordeel vormen inzake de inhoud daarvan en de
gevolgen voor de korte en langere termijn. Ook willen we vernemen hoe de ontsluiting van
het werkterrein gaat plaatsvinden.

In dit kader zouden wij voorts willen weten of het college zich in de zoektocht enkel beperkt
heeft tot dit weiland of dat men ook andere opties heeft bekeken.

Daarnaast heeft het ons verwonderd dat er kennelijk uit de kadastrale gegevens gebleken is
dat er maar liefst 68 afwijkingen waren geconstateerd in de eigendomsverhoudingen van
gronden tussen inwoners en gemeente. Hiervan zijn wij in een eerder stadium, bij de
behandeling van de grondnota, niet in kennis gesteld.

Het zal u niet verwonderen dat wij ons afvragen of er binnen onze gemeente niet op nog
meer plaatsen sprake is van een situatie waarin het in gebruik nemen van gronden door de
gemeente of door eigenaren van panden het geval is. Wij vragen daarom om meer
duidelijkheid op dit gebied.

Met het oog hierop willen we van het college vernemen of de eerder aan ons toegezonden
grondnota (inclusief de daarin genoemde inventarisatie van gemeentegronden in bezit van
particuliere eigenaren) ons wel een correct beeld geven. Betreft het de actuele situatie van
gronden welke al dan niet aan ons toebehoren? Er zijn immers alleen al in dit deel van een
straat binnen onze gemeente veel afwijkingen geconstateerd.

Daarnaast ontvangen we graag een nadere toelichting op de overwegingen die voor het
college ten grondslag hebben gelegen om de nu ontstane situatie te willen gaan corrigeren
met aan en verkoop. Er is bij de presentatie relatief weinig aandacht besteed aan de
mogelijkheden die er zijn op basis van de vastgestelde grondnota. Hierbij is, het om niet in
bruikleen geven van gronden vanaf de openbare ruimte tot aan de voorgevel, een
mogelijkheid.

Zoals eerder door ons als raad besloten is mogen wij constateren dat de reconstructie van
dit deel van de Stationsstraat een eerste stap is in de goede richting hetgeen zowel de
infrastructuur alsook de verkeersveiligheid ten goede kan komen.
Omdat het bij de reconstructie van dit deel van de Stationsstraat slechts om een beperkt deel
van deze belangrijke verkeersader gaat, vragen wij ons af wanneer wij plannen mogen gaan
verwachtten voor het andere deel van de Stationsstraat. Samen met het Dorine
Verschureplein moet dat een totaalbeeld gaan geven voor dit gebiedsdeel van de gemeente.
Voor nu ontbreekt het naar onze mening nog steeds aan een duidelijke visie.

In dit kader vragen wij ons af het niet verstandig is de voorgenomen gebiedsvisie rondom
het Dorine Verschureplein (voorziene uitvoering achter enkele jaren) in de planning naar
voren te halen. Daarbij dient ook het gebied achter de Mariakerk (waar de gemeente al de
beschikking heeft over het overgrote deel van de gronden) betrokken te worden. Zo kan ook
ingespeeld worden op de sterke vergrijzing en de daaraan gekoppelde huisvesting voor onze
senioren. Binnen die totaalvisie zou ook het gebied gelegen tussen de Jurgenstraat en de
Stationsstraat nadere aandacht en zorg verdienen. Zeker nu een deel van dat gebied in de
openbare verkoop staat.

Graag zouden wij op korte termijn de standpunten van het college willen vernemen op de
door ons hierboven aan de orde gestelde aandachtspunten .

Namens de fractie CMB,

J.J.J.Ch. Meijers
Raadslid