Skip to main content

CMB dringt aan op veilige oversteek jeugd Urmond

Stein 14-3-2018

Aan het college van B en W van de gemeente Stein.

Geacht college,

Gisterenavond vond er een informatieavond plaats in hotel De Valk te Urmond, waarbij vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat de procedure kenbaar maakten welke zij voornemens zijn te volgen inzake de toekomst van de brug.

Deze brug is tevens de meest belangrijke verbindingsweg tussen Urmond oost en Oud Urmond.

De wijze waarop van de zijde van RWS gecommuniceerd is met de bewoners en de gemeente over de ontstane problemen bleek ver onder de maat te zijn geweest en dat heeft dan ook voor de nodige ergernis gezorgd. RWS beloofde beterschap en wij verwachten dat de communicatie in het vervolgtraject meer doelgericht naar de inwoners zal gaan plaatsvinden en zullen dat kritisch volgen.

Ook is ons duidelijk geworden dat RWS in de afgelopen jaren in onvoldoende mate zorg gedragen heeft voor een gedegen inspectie van de brug. Dat is niet alleen slordig, maar zeker ook een ernstige tekortkoming van de zijde van RWS. Dat sprake is van ernstige tekortkomingen blijkt voorts uit het feit dat de nu ontstane problematiek pas aan het licht kwam tijdens de uitvoering van de geplande renovatie, wat al aangeeft dat RWS ernstig tekortgeschoten is in hun taak en verantwoordelijkheid.

Het kwalijk gevolg is dat er in de gegeven omstandigheden blijkens mededeling van de RWS gisteren nog een traject doorlopen zou moeten worden van minimaal 5 jaar om de voorgenomen renovatie te kunnen afronden. Terecht dat vele inwoners dan ook aangedrongen hebben om deze wel zeer lange voorbereidingstermijn te bespoedigen.

Wij vragen ons in alle ernst af of wij als gemeente genoegen moeten nemen om nog ruim 5 jaar de huidige situatie te accepteren waarbij men met verkeerslichten werkt welke blijkens de inbreng van inwoners in onvoldoende mate functioneren zoals dat behoort te zijn en wij dringen er bij het college op aan met RWS deze tekortkomingen met de nodige spoed te voorkomen.

Ook de inbreng van een aantal verontruste ouders is niet aan onze aandacht ontsnapt; die signalen gingen om de veiligheid voor de kinderen die gebruik moeten maken van deze verre van ideaal zijnde veilige brug. Zoals het college bekend zal zijn wordt er momenteel gebruik gemaakt van busvervoer om kinderen veilig vanaf de schoollocatie de Maaskei naar de sporthal in Berg a./ d Maas te brengen voor hun bewegingsonderwijs. Kennelijk wordt dit vervoer op korte termijn beëindigd en zouden de kinderen met de fiets deze minder veilige oversteek moeten gaan maken voor het bewegingsonderwijs. Ook hier dringen wij bij het college er op aan in overleg te treden met RWS en het schoolbestuur om zolang de huidige situatie blijft voortbestaan een veilige en bovenal verantwoorde oplossing te kiezen.

Tijdens het overleg kwam ook aan de orde dat RWS de brug in de huidige situatie voldoende veilig vond. Kennelijk zelfs met de belasting van vele tonnen aan extra betonnen elementen. Terecht werd de opmerking door een van de aanwezigen geplaatst dat indien men die zware last zou verwijderen er mogelijk voldoende draagvlak moest zijn om de brug dan weer op de normale manier te gaan gebruiken, zodat de overlast die nu ervaren wordt kon worden opgeheven. Daarop wist RWS geen antwoord te geven en mede om die reden dringen wij er bij het college op aan dit alternatief op waarde te toetsen met deskundigen. Mogelijk zou dat alternatief er toe kunnen leiden dat onze inwoners op een normale wijze weer gebruik kunnen gaan maken van deze brug en geen 5 jaar meer te maken hebben met de huidige beperkingen.

Graag zouden wij zo spoedig mogelijk op door ons gestelde vragen een helder antwoord krijgen.

In afwachting verblijven wij met vriendelijke groeten

Jack Meijers Fractievoorzitter van CMB.